Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

Mã số 60.34.20

Ban hành kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-HVHC ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Học viện Hành chính

 

Chương trình gồm 16 môn học tương đương 46 tín chỉ trong đó:

- Khối kiến thức chung: 8 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở:  tín chỉ (bắt buộc 6 tín chỉ, tự chọn 2 tín chỉ)

- Khối kiến thức chuyên ngành: 20 tín chỉ (bắt buộc 10 tín chỉ,  tự chọn 10 tín chỉ)

- Luận văn tốt nghiệp: 10 Tín chỉ 

 

TT Tên môn học Số tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 8
1 Triết học Mác Lênin 3
2 Tiếng Anh 5
II  KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ 8
  A. Các môn bắt buộc 6
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
2 Chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia 2
3 Tài chính công 2
  B. Các môn tự chọn (1 môn trong số 7 môn ) 2
1 Luật kinh tế – Tài chính 2
2 Kinh tế vĩ mô 2
3 Kinh tế vi mô 2
4 Quản lý công 2
5 Hệ thống thông tin quản lý 2
6 Kinh tế lượng 2
7 Phân tích chính sách công 2
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 20
  A. Các môn bắt buộc 10
1 Thẩm định tài chính dự án 2
2 Quản lý thuế và các nguồn thu khác của chính phủ 2
3 Quản lý chi tiêu công 2
4 Ngân hàng thương mại 2
5 Thị trường chứng khoán 2
  B. Các môn tự chọn (5 môn trong 17 môn ) 10
1 Tài chính quốc tế 2
2 Đánh giá chi tiêu công 2
3 Tín dụng và lãi suất 2
4 Phân tích tài chính 2
5 Tài chính trong cung ứng dịch vụ công 2
6 Phòng chống tham nhũng và quản lý tài chính công 2
7 Quản lý nợ công 2
8 Quản lý mua sắm công 2
9 Quản lý nhà nước về tài chính 2
10 Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN 2
11 Hợp tác giữa nhà nước và tư nhân 2
12 Định giá tài sản công 2
13 Tài chính doanh nghiệp 2
14 Đầu tư tài chính 2
15 Kế toán 2
16 Kiểm tra, thanh tra tài chính 2
17 Kiểm toán 2
IV LUẬN VĂN 10
  TỔNG SỐ 46

 

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>