Dự án MOTIVE

Được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam, Dự án “Đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE” nhằm mục đích đảm bảo hệ thống giáo dục đại học...
Tập thể Ban Hợp tác quốc tế

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Giới thiệu chung Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 146/HCQG-TCCB ngày 30/6/1995 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. – Tổng số viên chức và người lao động: 28 người...