Tập thể Ban Kế hoạch – Tài chính - Copy

Giới thiệu Ban Kế hoạch – Tài chính

GIỚI THIỆU CHUNG Ban Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học vi...