Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 55/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch – Tài chính.

BB3945EE-289D-4CFF-991E-F97186115FF7

57ED5FCF-4921-4C12-998A-F3288080974B

59831AB6-185E-4A1B-A34A-BFFA8304FEED

AA0BB1A2-5805-4E4B-B93D-4CA72B0BE7B3

E11BCC02-5A1E-4242-A0D3-C4B3F4FCEEEB

Comments are closed.