IMG_0179

Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

THÀNH LẬP: Phòng Kế hoạch – Tài chính thành lập ngày 04/3/2013 theo Quyết định số 741/QĐ-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ –...