anh bia

Lời giới thiệu

Học viện Hành chính Quốc gia được thành lập ngày 29/5/1959. Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1959 – 2019), Học viện luôn là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...