Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản lý xã hội

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 61/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản lý xã hội.

AECAB2D9-FFDC-44F8-8DFD-6977FBD8A1B7

11FECB35-2F5A-4EE1-8C1A-8A8C4A9AF209

EA419B7F-44DD-4FC8-8F11-D2903BF11805

4724BDA8-FD68-4A4C-9112-CB5ED9EB2C9B

552D359E-CF2C-4632-977C-9597AEC2C325

Comments are closed.