Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp đại học chính quy trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021, 2022 của Khoa Quản lý xã hội

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.