Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 69/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

6F82A345-352E-4598-9A4D-939CE8C09942

B4F90D60-9B45-41EC-AAC2-01AD31A47B86

71DED9AD-8037-4C14-B33B-E90E0D102D81

03C3DB65-9986-4439-99D5-12D053986389

7B0C4023-76B7-4C15-A277-4F7534FFC315

Comments are closed.