Công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam được xem xét công nhận đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong các trường hợp sau đây: Chứng chỉ được cấp bởi tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ, đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp chứng chỉ; chứng chỉ được cấp bởi tổ chức nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Dự thảo cũng nêu rõ quy trình xem xét công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Theo đó, việc xem xét công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Đại diện ủy quyền tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài gửi yêu cầu đề nghị công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin kèm theo hồ sơ theo quy định về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng chuyên gia để nghiên cứu, xem xét thẩm định, đánh giá hồ sơ công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin. Thời gian xem xét và quyết định công nhận không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Hội đồng chuyên gia nghiên cứu, xem xét, thẩm định, đánh giá hồ sơ công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trên cơ sở các tiêu chí quy định.

Hội đồng chuyên gia báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để công nhận hoặc không công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ra thông báo về việc công nhận hoặc không công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Website  Chính Phủ)

Comments are closed.