Công văn 1036/TB-VNC V/v mời viết bài tham luận tại Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực và lao động cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4″

Down công văn tại link sau:

Công văn 1036/TB-VNC

Comments are closed.