Công văn số 110/CĐHCQG-HD về việc tổng kết và bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua Công đoàn – Nữ công năm 2016

Tải về công văn chi tiết:  Công văn 110/CĐHCQG-HD

Các mẫu biểu kèm theo:

Biểu-1.-chấm-điểm-CĐCS

Biểu-2.-văn-hóa-thể-thao

Biểu-3.-giỏi-việc-nước-đảm-việc-nhà

Mẫu-1.BC-tong-ket-2016

Mẫu-2.1.-BB-hop-to-cong-doan

Mẫu-2.2.-DS-đề-nghị-khen-CÔNG-ĐOÀN

Mẫu-3.1.-BB-hop-to-nu-cong

Biểu-1.-chấm-điểm-CĐCS

Biểu-2.-văn-hóa-thể-thao

Biểu-3.-giỏi-việc-nước-đảm-việc-nhà

Mẫu-1.BC-tong-ket-2016

Mẫu-2.1.-BB-hop-to-cong-doan

Mẫu-2.2.-DS-đề-nghị-khen-CÔNG-ĐOÀN

Mẫu-3.1.-BB-hop-to-nu-cong

Mẫu-3.2.-DS-đề-nghị-khen-NỮ-CÔNG

Mẫu-4.BC-thanh-tich-de-nghi-khen-cao-2016

Comments are closed.