Công văn số 111/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện tập trung tại Học viện và các Phân viện Học viện năm 2019

scan0275 scan0276 scan0277 scan0278

Comments are closed.