Công văn số 120/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2020 tập trung tại Học viện và các Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia

scan0012 scan0013 scan0014scan0015
scan0021

Comments are closed.