Công văn số 144/VNC-QLKH V/v góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định trong quản lý hoạt động khoa học và đào tạo của Học viện

Down load dự thảo tại link sau:

Dự thảo Quy chế Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của HVHCQG

Dự thảo sửa đổi quy chế Quản lý nhiệm vụ KHCN của HVHCQG

Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động hội đồng KH-ĐT của HVHC

Phụ lục Quy định về cấu trúc và thể thức của giáo trình

scan0075

 

Comments are closed.