Công văn số 55/HCQG-TCCB V/v kê khai tài sản năm 2014

Down:

Mẫu tổng hợp

Phụ lục 2_ Mẫu biểu kê khai.

Phụ lục 3 Hướng dẫn Mẫu kê khai

scan0088scan0089

Comments are closed.