Công văn số 925/VNC-QLKH v/v tiếp tục tham gia đăng ký và xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn của Bộ Nội vụ năm 2019

Mẫu Thuyết minh đề tài cấp Bộ

Công văn về viêc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Screenshot_3

 

Comments are closed.