Công văn số 968 về đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Học viện năm 2019

Down công văn và các mẫu kèm theo văn bản tại link sau:

Công văn số 968 về đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Học viện năm 2019

Mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở 2018

Mẫu 01a – Đăng ký đề tài NCKH cấp HV

Mẫu 01b – Phiếu đăng ký tổ chức hội thảo khoa học

Mẫu 02a-Thuyết minh đề tài NCKH cấp HV

Comments are closed.