Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(napa.vn) – Sáng ngày 30/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên tham dự.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí cấp ủy chi bộ, trưởng, phó các đơn vị thuộc Học viện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện. Hội nghị cũng được thực hiện trực tuyến tới các Phân viện thuộc Học viện.

Dai bieu

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến các nội dung trọng tâm nghiên cứu, học tập, quán triệt. Đồng chí nêu rõ: Hội nghị nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

huynh_tan_viet

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai mạc Hội nghị.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện 3 nội dung, gồm: (1) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (2) Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (3) Nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hội nghị được nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội lần thứ XIII ĐBK nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng…; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất…

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc toàn thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá trong nhiệm kỳ…

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu cũng đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt bài viết của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hội nghị đã phân tích, làm rõ giá trị nổi bật, cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tư cách là nhà lý luận xuất sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội, góp phần phát triển, bổ sung thêm lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung của Hội nghị. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thành các Nghị quyết chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm chủ đạo, cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

A Tuan

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Minh Tuấn thực hiện công tác tổ chức tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Toan canh

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Như Ngọc

Comments are closed.