Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

(napa.vn) – Sáng ngày 21/12/2023, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu đảng ủy trực thuộc.

IMG_2489

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; toàn bộ đảng viên, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Công đoàn các cấp của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (tại Trụ sở Bộ).

Tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia có toàn bộ đảng viên, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Công đoàn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Hội nghị trực tuyến đến các Phân viện Miền Trung, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông truyền đạt nội dung cơ bản Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung chính về Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; những nội dung chủ yếu và nguyên nhân Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW trong thời gian tới.

z4994744074120_b15e1061d6559a0cfea889e99ab2c2da

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Hội nghị cũng được nghe các nội dung cơ bản tại Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”;…

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XIII./.

Như Ngọc

Comments are closed.