Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Quanlynhanuoc.vn) – Đảng uỷ Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐUHV ngày 12/8/2020 về việc thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).
75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Theo đó nội dung tuyên truyền nhằm mục đích để cán bộ, đảng viên và viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ; cổ vũ cán bộ, đảng viên và viên chức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và viên chức phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nội dung tập trung tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Công tác tuyên truyền cần nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần phản ánh các thành tựu, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 – 28/8/2020).

Kế hoạch tuyên truyền đã giao cho các chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Học viện tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các nội dung nêu trong Kế hoạch. Các chi bộ thực hiện nội dung tuyên truyền lồng ghép trong cuộc họp sinh hoạt Chi bộ; giảng viên các khoa chuyên môn có kế hoạch lồng ghép nội dung tuyên truyền phù hợp trong các bài giảng ở các lớp bồi dưỡng. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam đến đoàn viên, hội viên.

Tạp chí Quản lý nhà nước mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian trước, trong và sau Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện trong phạm vi cả nước trên Tạp chí điện tử, chú trọng những sự kiện, hoạt động trọng điểm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xuất bản số đặc biệt tháng 8/2020 với nội dung Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 – 28/8/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) trên ấn phẩm in.

Website NAPA tổ chức tuyên truyền kịp thời các hoạt động của đất nước và Học viện trước, trong và sau Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 – 28/8/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).

Ban Tạp chí Điện tử

Comments are closed.