Đề xuất quy định cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Dự thảo nêu rõ, Bộ là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Theo dự thảo, Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao; báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp chế độ chuyên viên và Quy chế làm việc của Chính phủ.

Không quá 6 Thứ trưởng

Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (Thứ trưởng) mỗi Bộ không quá 5; riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không quá 6.

Trường hợp do sáp nhập Bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn quy định trên.

Cơ cấu tổ chức của Bộ

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ gồm: 1- Vụ; 2- Văn phòng; 3- Thanh tra; 4- Cục; 5- Tổng cục; 6- Đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo nêu rõ, việc thành lập các đơn vị trên do Chính phủ quyết định căn cứ vào tính chất, phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng Bộ, cơ quang ngang Bộ.

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập là người đứng đầu các đơn vị này.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.