Đề xuất sửa đổi quy định về xử lý, khai thác dữ liệu viễn thám quốc gia

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia đã có hiệu lực được gần 5 năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã căn cứ Quyết định này điều chỉnh các hoạt động thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Quyết định này đã thống nhất đầu mối quản lý viễn thám, tạo khởi đầu cho việc quản lý một ngành mới, trong đó quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Viễn thám.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg đã có một số vướng mắc như: Quyết định này chủ yếu tập trung quy định việc thực hiện nhiệm vụ về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia, còn mảng quản lý Nhà nước về viễn thám chưa được đề cập, chưa có các cơ chế, thiết chế cần thiết để thực hiện quản lý Nhà nước, đảm bảo hoạt động viễn thám được diễn ra có trật tự, hiệu quả, đồng thời có được những định hướng đúng đắn trong phát triển, ứng dụng công nghệ viễn thám trong các ngành có ứng dụng công nghệ này.

Bên cạnh đó, chưa có quy định cho việc quản lý các hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thu phát, xử lý thông tin viễn thám, cung cấp dữ liệu viễn thám nói chung và ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám. Chưa có quy định thống nhất cho các Bộ ngành về ứng dụng, lưu trữ, khai thác, sử dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của Bộ, ngành để có thể tích hợp vào cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Ngoài ra, Quyết định 81/2010/QĐ-TTg chưa quy định rõ việc đặt ảnh, chụp ảnh, kiểm tra, phân phối ảnh; chưa đưa ra khái niệm về dữ liệu viễn thám quốc gia và cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; chưa có quy định đối với sự phát triển của các vệ tinh mới; chưa quy định rõ việc cấp ảnh miễn phí cho an ninh quốc phòng.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thám trong việc thống nhất quản lý hoạt động viễn thám trên phạm vi toàn quốc, phát triển lĩnh vực viễn thám trở thành lĩnh vực điều tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện đại, đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

Dự thảo gồm 3 điều với 18 điểm sửa đổi, bổ sung đã kế thừa, tiếp thu những quy định phù hợp đã phát huy tác dụng tích cực đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg; bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động về viễn thám trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Comments are closed.