Đề xuất tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định về ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, Bộ đề xuất quy định điều kiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; điều kiện tổ chức lại, bán, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đảm bảo các điều kiện sau:

1- Đáp ứng các điều kiện về đơn vị sự nghiệp công được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

2- Thuộc diện duy trì là đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Mục I Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể là các đơn vị hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh; xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); sản xuất nội dung chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí tại địa phương; quản lý, duy tu công trình đê điều, công trình phân lũ và các công trình phòng chống thiên tai; quy hoạch đô thị; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác; các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập để phục vụ chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện tổ chức lại, bán, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Theo dự thảo, các hình thức tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi thành công ty cổ phần, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi bảo đảm đồng thời các điều kiện sau: Tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi; đáp ứng tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện chuyển đổi thành công ty cổ phần nêu tại Mục II Phụ lục Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo, điều kiện tổ chức lại, bán, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: Thuộc diện chuyển đổi thành công ty cổ phần nêu tại Mục II Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không thực hiện chuyển đổi được. Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Mục II Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cố phần hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: 1- Thoát nước đô thị; 2- Vệ sinh môi trường và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường; 3- Chiếu sáng đô thị; 4- Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch đô thị; 5- Điều tra cơ bản về địa chất; khảo sát, thăm dò, điều tra về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên; 6- Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; 7- Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và phát triển ứng dụng công nghệ, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế; 8- Hoạt động công chứng và chứng thực; 9- Đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; 10- Tư vấn, kiểm định xây dựng và hoạt động tư vấn kỹ thuật; 11- Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; 12- Quản lý, bảo trì, bến tàu, bến xe; 13- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; 14- Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới; 15- Hoạt động quản lý đất đai địa chính tại địa phương; 16- Đo đạc bản đồ; 17- Hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; 18- Kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm; 19- Quản lý bất động sản và kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày và phục vụ hội họp; 20- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp; 21- Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã nhận được 92 báo cáo của 26 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 52 địa phương và 14 tập đoàn kinh tế và tổng công ty về tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập hiện có tại 92 đơn vị báo cáo là rất lớn, có khoảng 5.046 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, khối địa phương có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lớn nhất, lên tới 4.387 đơn vị sự nghiệp. Khối Bộ ngành có khoảng 636 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và các cấp trực thuộc. Khối tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có 41 đơn vị.

Theo báo cáo, các đơn vị sự nghiệp hoạt động chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo (đơn vị sự nghiệp do Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động hoặc tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động). Trong tổng số hơn 5.000 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện khảo sát, chỉ có khoảng 150 doanh nghiệp đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động (chiếm khoảng 3%).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.