Dự phòng 2-4% tổng chi cân đối ngân sách mỗi cấp

Bộ Tài chính đang dự thảo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Theo dự thảo, dự toán chi ngân sách trung ương và dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% – 4% tổng chi cân đối ngân sách mỗi cấp.
Ảnh minh họa

Dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng cho các nội dung sau đây: 1- Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, cứu đói; 2- Nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình cần phải xử lý nhưng chưa được bố trí trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 3- Hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới trong các trường hợp nêu trên, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng cấp mình để thực hiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; 4- Hỗ trợ các địa phương khác theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước và điểm g khoản 4 Điều 7 của Nghị định này.

Dự thảo nêu rõ, theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức chi trên 3 tỷ đồng đối với mỗi nhiệm vụ phát sinh. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức chi không quá 3 tỷ đồng đối với mỗi nhiệm vụ phát sinh, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định chi để thực hiện những chính sách, chế độ đã được cấp có thẩm quyền quyết định, trừ các khoản chi theo quy định trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Về thẩm quyền quyết định dự phòng ngân sách các cấp ở địa phương, cơ quan tài chính ở địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương hàng quý, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân việc sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình hàng quý, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.