Hỗ trợ học tập đối với trẻ em, HSSV dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với: Trẻ em 3 đến 6 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non (gọi là trẻ mẫu giáo), học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người (gọi là các dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo nêu rõ, trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại các cơ sở giáo dục phù hợp: Trẻ mẫu giáo được học tại các trường, lớp mầm non công lập. Học sinh tiểu học được học tại các các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học công lập.

Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học cơ sở công lập.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh được tuyển thẳng vào học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh được tuyển thẳng vào học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo nghề nghiệp.

Danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2009 của Tổng cục Thống kê gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người được điều chỉnh căn cứ vào kết quả tổng điều tra dân số định kỳ của Quốc gia do Tổng cục Thống kê công bố.

Mức hỗ trợ, thời gian được hưởng, hình thức hưởng

Về mức hỗ trợ, dự thảo nêu rõ: Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được hưởng mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán trú được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn bằng 60% mức lương cơ sở /học sinh/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ học bổng bằng 100% mức lương cơ sở /học sinh/tháng.

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.

Đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thời gian bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học sẽ không được hưởng hỗ trợ.

Chi phí hỗ trợ học tập được chi trả bằng tiền, tính trên mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương

(Website Chính phủ)

Comments are closed.