Hỗ trợ thực hiện phát triển văn hóa

(Chinhphu.vn) – Ngân sách trung ương chi thực hiện Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gồm: Hỗ trợ chống xuống cấp tu bổ cấp thiết khoảng 400 di tích cấp quốc gia; chi hỗ trợ thực hiện 80 dự án sưu tầm, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; chi phục dựng, bảo tồn 20 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số…

251017_2

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo cũng đề xuất về nội dung, tiêu chí, mức phân bổ kinh phí từ ngân sách trung ương thực hiện Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa.

Theo đó, nội dung chi gồm: Chi hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 15 trung tâm văn hóa cấp tỉnh; chi hỗ trợ trang thiết bị cho 30 trung tâm văn hóa cấp huyện; chi khôi phục, gìn giữ và phát huy nghề tranh khắc gỗ, nghề sơn mài truyền thống chất liệu sơn ta; chi hỗ trợ kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh; chi hỗ trợ trang thiết bị 20 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

Mức phân bổ đối với nội dung chi hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho trung tâm văn hóa cấp tỉnh: Không quá 2.000 triệu đồng/01 trung tâm văn hóa, thể thao cấp tỉnh.

Đối với nội dung chi hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho trung tâm văn hóa cấp huyện: Không quá 500 triệu đồng/01 trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện. Đối với nội dung hỗ trợ kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh: Không quá 500 triệu đồng/01 thư viện cho cả giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với nội dung chi hỗ trợ trang thiết bị điểm vui chơi giải trí cho trẻ em: Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương không quá 500 triệu đồng/cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em cho cả giai đoạn 2016 – 2020.

Chi hỗ trợ nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương

Đối với Dự án Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn, nội dung chi gồm: Chi hỗ trợ nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương; chi hỗ trợ 60 lượt trang thiết bị hoạt động cho đoàn nghệ thuật truyền thống; hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại cán bộ, diễn viên theo từng loại hình nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ nhân, diễn viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về mức phân bổ: Chi nâng cấp rạp truyền thống tại địa phương, không quá 5.000 triệu đồng/rạp cho cả giai đoạn 2016 – 2020. Chi hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho đoàn nghệ thuật truyền thống: Không quá 500 triệu đồng/ 01 đoàn nghệ thuật truyền thống cho cả giai đoạn 2016- 2020.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh

(Website Chính phủ)

Comments are closed.