Học viện Hành chính Quốc gia họp triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 13/01/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức buổi họp giao ban triển khai các nhiệm vụ công tác cuối tháng 01/2023 và kế hoạch làm việc thời gian tới. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

6L9A7870

 Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội.

 Tham gia cuộc họp có TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (tính đến thời điểm trước 01/01/2023). Buổi họp được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu Phân viện Học viện tại Hồ Chí Minh, Phân viện Huế, Phân viện Tây Nguyên; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ (cũ) tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

IMG-2673

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện cho biết, đây là buổi họp giao ban đầu tiên trong năm 2023, cũng là buổi họp giao ban đầu tiên sau khi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập về Học viện, diễn ra trong bối cảnh triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Thời gian tới, toàn hệ thống Học viện cần tích cực, khẩn trương, tập trung giải quyết khối lượng công việc vô cùng lớn, với phương châm làm việc bằng 200% năng suất nhằm triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

6L9A7879

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tại cuộc họp.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát một số nét chính trong công tác năm 2022, nhiệm vụ công tác cuối tháng 01/2023 và thời gian tới. Theo đó, được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, trung ương và địa phương, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu của lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Tính đến hết 31/12/2022, tổng số người làm việc của Học viện là 1.179 viên chức, người lao động. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện đã tổ chức 544 lớp bồi dưỡng với 29.964 học viên; quản lý 11.268 sinh viên; tuyển sinh đào tạo 729 học viên cao học. Công tác nghiên cứu khoa học, đã tổ chức triển khai 2 đề tài cấp quốc gia Đề xuất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 – 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức nghiên cứu 10 đề tài khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh; triển khai các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; tổ chức nhiều Hội thảo, tọa đàm khoa học, trong đó có các hội thảo quốc tế thu hút được sự tham gia của nhiều học giả, nhà khoa học có uy tín. Về công tác giảng dạy, Học viện đã hoàn thành hơn 100 nghìn giờ giảng theo đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác tạp chí, xuất bản, thông tin, thư viện ngày càng được nâng cao về chất lượng. Đặc biệt, Tạp chí Quản lý nhà nước đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận là một trong số các tạp chí có điểm công trình 0,75 tính từ tháng 01/2023. Công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính; hợp tác quốc tế; hành chính, hậu cần; khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng… được triển khai kịp thời, đúng quy định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công việc cao.

Năm 2023, triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với Học viện Hành chính Quốc gia, trước mắt cần tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, ổn định bộ máy; kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch trên tinh thần phối hợp, khẩn trương, kế thừa và phát huy, tích cực và hiệu quả, vì sự phát triển chung của Học viện.

Cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự, tập trung đóng góp dự thảo báo cáo công tác và các nhiệm vụ trong thời gian tới, như: triển khai công tác bồi dưỡng, đào tạo sinh viên; khẩn trương giải quyết các nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ; triển khai một số nhiệm vụ hợp tác quốc tế; quản lý một số trụ sở làm việc; chiến lược phát triển Học viện trong tình hình mới; xây dựng hệ thống quy định, thể chế; phát triển đội ngũ giảng viên trẻ…

6L9A7917

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Lại Đức Vượng đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị quán triệt, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị, tập trung cao độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra gián đoạn trong công việc.

Kết luận và giao nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, viên chức, người lao động Học viện đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí Quyền Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động tham mưu, đề xuất, tăng cường phối hợp giải quyết các công việc, cụ thể:

(1) Về nhiệm vụ tổ chức cán bộ, hoàn thiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái viên chức…

(2) Về công tác văn phòng, khẩn trương tổng hợp kết quả rà soát cơ sở vật chất, làm cơ sở để bố trí, sắp xếp phòng làm việc. Xây dựng đề án chuyển đổi số trong toàn hệ thống Học viện.

(3) Công tác kế hoạch, tài chính, sớm thành lập ban chỉ đạo, tổ biên soạn xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây và tuân thủ nguyên tắc, đúng quy định pháp luật về quản lý tài chính, bảo đảm vận hành các nhiệm vụ thường xuyên và chiến lược phát triển; chủ trì, tham mưu, bám sát các nhiệm vụ công tác tài chính; triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng; nghiên cứu xây dựng đề án tự chủ tài chính.

(4) Về quản lý đào tạo, hoàn thiện báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng thể các công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác khảo thí, công tác sinh viên. Hoàn thiện các quy chế đào tạo đại học chính quy, quy chế đào tạo sau đại học.

(5) Công tác hợp tác quốc tế, chủ động triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) năm 2023; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình hợp tác quốc tế; xây dựng quy trình đổi mới công tác bồi dưỡng phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của Học viện.

IMG-2667

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến.

(6) Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng, xây dựng kế hoạch đánh giá chuẩn chất lượng cơ sở đào tạo. Chủ trì triển khai xây dựng đề án thí điểm tổ chức đánh giá chất lượng đầu vào công chức cho một số bộ, ngành, địa phương.

(7) Các khoa chuyên môn, tập trung nghiên cứu các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành để phối hợp triển khai tổ chức giảng dạy.

(8) Các Phân viện chủ động trao đổi, tiếp nhận và khẩn trương triển khai các nội dung công việc. Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng báo cáo tổng thể các vấn đề liên quan đến thu hồi đất cho thuê trái quy định. Phân viện tại Thành phố Huế phối hợp với Ban Quản lý đào tạo triển khai các công việc liên quan đến công tác đào tạo chính quy.

(9) Công tác nghiên cứu khoa học, tạp chí, xuất bản, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến… và các công tác khác, chủ động, tiếp tục thường xuyên bám sát, thực hiện tốt các nội dung công việc.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng gửi lời chúc tới lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện một năm mới dồi dào sức khỏe, mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần và trí tuệ, phát huy truyền thống hơn 63 năm vẻ vang và tự hào, tập thể Học viện đoàn kết, đồng lòng, vượt qua thách thức, khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng cống hiến hết mình vì mục tiêu phát triển Học viện lên một tầm cao mới.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

6L9A7885

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp.

6L9A7891

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại cuộc họp.

6L9A7898

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại cuộc họp.

6L9A7910

TS. Lê Thị Vân Anh, Trưởng khoa, Khoa Khoa học chính trị (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thời điểm trước 01/01/2023) phát biểu tại cuộc họp.

IMG-2670

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại cuộc họp.

IMG-2671

TS. Thiều Huy Thuật, Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

IMG-2672

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

Như Ngọc

 

Comments are closed.