Học viện Hành chính Quốc gia thắt chặt hơn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(napa.vn) – Ngày 01/8/2021, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Học viện đã ký ban hành Công văn số 980/HCQG về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm việc trực tuyến.

199d2101209t830l1-ca-nuoc-chung-suc-cq - Copy

Đợt dịch lần thứ tư đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Sau 07 ngày thực hiện giãn cách xã hội, một số chùm ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường.

Ngày 29/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống covid-19 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 3715/BNV-VPB về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Nội vụ. Ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid; UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2468/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chỉ tịch UBND thành phố. Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Học viện yêu câu các đơn vị thuộc, trực thuộc, viên chức và người lao động Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện quán triệt đến viên chức và người lao động các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19 của trung ương và địa phương, nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 2468/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Các đơn vị tạm dừng các hoạt động không thuộc danh mục được quy định trong Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 2468/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND.

3. Các đơn vị bố trí viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết sau đây mới làm việc trực tiếp tại Học viện: trực cơ quan; cung ứng vật tư thiết yếu; xử lý tài liệu mật; trực bảo dưỡng thiết bị, điện, nước, y tế; đảm bảo thông tin, đường truyền; nhiệm vụ cần thiết (khi được chỉ đạo trực tiếp theo vụ việc) nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn Học viện.

4. Căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị gửi danh sách viên chức và người lao động đến làm việc trực tiếp tại Học viện hàng ngày và trong tuần về Văn phòng (qua địa chỉ email vanphong@napa.vn) để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Học viện phê duyệt.

Văn phòng cấp giấy đi đường cho viên chức và người lao động theo danh sách đã được phê duyệt. Giấy đi đường chỉ có giá trị trong thời gian được quy định, từ nơi cư trú đến Học viện (và ngược lại).

Giám đốc Học viện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, viên chức và người lao động Học viện thực hiện nghiêm văn bản này./.

Như Ngọc

Comments are closed.