Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia sơ kết hoạt động khoa học và đào tạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(napa.vn) – Ngày 29/8/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và đào tạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.
TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự hội nghị, có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện, Uỷ viên Hội đồng; PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Uỷ viên Hội đồng; TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính; các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện cùng các cán bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – cơ quan thường trực Hội đồng trình bày Báo cáo sơ kết.

Tại Hội nghị, TS. Đặng Thành Lê đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa và cơ quan thường trực Hội đồng (Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính) đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả, như: tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Học viện ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022; phối hợp, hỗ trợ 2 đề tài khoa học cấp quốc gia, 5 chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ; định hướng xây dựng khung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ, của Đảng và Nhà nước…

TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính trình bày dự thảo các báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo cũng nêu rõ nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022: tiếp tục nghiên cứu tư vấn đề xuất định hướng, chủ đề nghiên cứu khoa học, đặc biệt các nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về hành chính, khoa học chính sách, quản trị công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với việc đổi mới nền hành chính quốc gia; tư vấn, khuyến khích các nhà khoa học, giảng viên các khoa, ban, đơn vị trong toàn hệ thống viết bài báo khoa học gửi đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín, nhất là các tạp chí trong danh mục ACI, ISI và SCOPUS; khuyến khích các nhà khoa học của Học viện tham gia tuyển chọn các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2023 và các năm tiếp theo…

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị.
TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội nghị.
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo, các thành viên Hội đồng đã đề xuất các nội dung nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Học viện, như: tích cực, chủ động trong tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh…; nghiên cứu hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ về hỗ trợ các đề tại nghiên cứu khoa học các cấp; tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của các đơn vị theo định hướng phát triển của Học viện; tích cực, chủ động trong tham mưu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương…

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội nghị.
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.
TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị. TS. Nguyễn Đăng Quế cảm ơn ý kiến đóng góp rất trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện vào dự thảo Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Học viện; dự thảo Kế hoạch phát triển khoa học và Công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đồng chí đề nghị, để nâng cao chất lượng khoa học và đào tạo thì các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo phải gương mẫu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trong xây dựng chương trình, tài liệu, giáo trình, chất lượng giảng dạy, trong thành viên các hội đồng chấm luận văn, luận án… từ đó góp phần quan trọng trong việc khẳng định uy tín, vị thế của Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời, đồng chí giao Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – cơ quan thường trực Hội đồng một số nhiệm vụ cụ thể, như: tiếp tục đề xuất, tham mưu cơ chế quản lý các hoạt động khoa học, đào tạo, trong đó có nghiên cứu cơ chế đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn Học viện; phối hợp cùng Ban Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học; lấy ý kiến dự thảo các luận cứ khoa học, các ý kiến tư vấn, định hướng mới và ý kiến phản biện chính sách làm cơ sở để báo cáo khi được mời tham gia hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hành chính, quản lý nhà nước, quản trị công và chính sách công…

Các thành viên tham dự Hội nghị.

(Theo quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.