Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Thực hiện chương trình làm việc và kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia. Sáng ngày 16/5/2017, tại Hội trường lớn tầng 2, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn bộ Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện tại Hà Nội. Đến dự và báo cáo tại Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và hơn 300 Đồng chí Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện tại Hà Nội.

TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Hoàng Quang Đạt nhấn mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chia sẻ, mục đích của Hội nghị là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết nhằm giúp các đồng chí Đảng viên các đơn vị trong Đảng bộ Học viện nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm của mình với ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với 3 nội dung trọng tâm: (i) Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (ii) Mục tiêu, yêu cầu, quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; (iii) Nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng viên phải thật tâm soi mình vào những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục. Trong hơn 30 năm đổi mới – từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương không có nghị quyết về xây dựng Đảng, về đổi mới chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định nhiệm vụ cấp bách nhất trong ba nhiệm vụ cấp bách là, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi đó là nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII khẳng định quyết tâm của toàn Đảng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn đề nghị: để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng một lần nữa kỳ vọng của nhân dân, ngoài 4 nhóm giải pháp mà Trung ương đưa ra cần phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả thì phải xác định rõ hơn trách nhiệm của các chủ thể (tổ chức Đảng và Đảng viên).

Bằng các số liệu thực tiễn, những kiến thức chuyên sâu của một nhà khoa học nghiên cứu công tác xây dựng Đảng tại trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thông qua những ví dụ minh họa thực tế, các nội dung do PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn trình bày tại Hội nghị  làm sinh động thêm các nội dung của Nghị quyết, giúp cho các đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Hoàng Quang Đạt yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và tiếp tục nghiêm túc học tập, nghiên cứu sau Hội nghị ngày hôm nay. Cần xác định rõ, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi Đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Học viện.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong buổi sáng cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS. Nguyễn Tiếp Hiệp – Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

ThS. Nguyễn Tiếp Hiệp – Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn nêu ví dụ cụ thể về công tác tự kiểm điểm của Đảng viên

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn nêu ví dụ cụ thể về công tác tự kiểm điểm của Đảng viên

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

 

TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu bế mạc Hội nghị

TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu bế mạc Hội nghị

 Trần Trung – Hoài Thu

Comments are closed.