Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc

(napa.vn) – Chiều ngày 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” và “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 416 điểm cầu, trong đó có 52 điểm cầu của các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 364 điểm cầu của các đảng ủy kết nối tới cơ sở, với tổng số hơn 18.000 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Môn, Đỗ Việt Hà…

Dự hội nghị tại các điểm cầu Đảng ủy trực thuộc có: các Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các cán bộ, đảng viên Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia có: Bí thư Đảng ủy Học viện, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Chi ủy các chi bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận.

z5200717593471_326bae58eaeca7a852df55838de02f27

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” và cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

z5200859781569-630c0b016c1e3367cc1c38c45fc98d97-1709129207

Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Phạm Lan Dung cho biết, cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, gồm ba phần: vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

t132-1709129273

Cuốn sách đã tổng kết 6 nội dung về quá trình đổi mới tư duy của Đảng gồm: bảo vệ Tổ quốc, bắt đầu từ Nghị quyết XIII của Bộ Chính trị năm 1988 gắn đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới tư duy quốc phòng và đổi mới tư duy đối ngoại; đối ngoại và đường lối đối ngoại; hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá; và quan hệ giữa hội nhập quốc tế và bảo vệ độc lập, tự chủ; “đối tác, đối tượng” trong quan hệ quốc tế; sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước về công tác đối ngoại để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về việc xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Cuốn sách cũng tổng kết 3 đặc điểm lớn của thời đại ngày nay, 5 nội dung về “định vị” Việt Nam; thẳng thắn nêu ra những hạn chế trong công tác đối ngoại, ngoại giao và tổng kết 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư chỉ ra cho ngành đối ngoại.

z5200859781677-c48a1ba819dca1a6208779c56531e02e-1709129315

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Giới thiệu nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cuốn sách được xuất bản nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân nắm vững, triển khai hiệu quả công tác quan trọng này.

z48920358835860dbe6b24de99404f4d2403bb48f93581-isxi-1709129482

Cuốn sách dày 747 trang, là “cẩm nang” về khoa học lãnh đạo, để các ngành, các cấp, địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững những nội dung của đại đoàn kết, vai trò lãnh đạo của Đảng, nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị – xã hội trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hành đại đoàn kết dân tộc một cách hiệu quả.

Cuốn sách gồm ba phần: Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước.

img-0256-1709129640

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, hai cuốn sách mới xuất bản của Tổng Bí thư cô đọng sâu sắc tư tưởng của Tổng Bí thư, đường lối của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, hai cuốn sách rất có ý nghĩa.

Để những nội dung của 2 cuốn sách lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để mỗi đảng viên hiểu và tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại. Nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời, góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Nguồn: Tổng hợp

Comments are closed.