Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Tọa đàm khoa học “Định hướng chiến lược phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Ngày 19/7/2016, tại Thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã triển khai Hội nghị sơ kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; tọa đàm khoa học “Định hướng chiến lược phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” của trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đại diện Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; các chuyên gia, các nhà khoa học một số bộ, ban ngành ở Trung ương; viên chức, giảng viên, nhà quản lý đại diện cho các đối tác trong nước và quốc tế của Nhà trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận đánh giá kết quả công tác tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Phần tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề lý luận và pháp lý về phát triển ngành đào tạo ở trường đại học; đánh giá thực trạng, quy mô các ngành đang đào tạo và các ngành dự định triển khai nghiên cứu và xin phép đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học và đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển các ngành đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

1. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã thực hiện chức năng tư vấn cho Nhà trường các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu:

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quan tâm thực hiện, bước đầu có hiệu quả. Đề tài NCKH của sinh viên được giao năm 2015 đã tổ chức hướng dẫn và nghiệm thu; đã triển khai tốt kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, tuyển chọn và đã giao 26 đề tài cho các nhóm sinh viên triển khai nghiên cứu.

Tổ chức biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu giảng dạy đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, tư vấn của các thành viên; tăng cường biên soạn giáo trình, tập bài giảng phục vụ cho quá trình đào tạo. Tiếp tục triển khai đề án “Biên soạn và xuất bản giáo trình, tập bài giảng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, giai đoạn 2014-2017”.

Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo và tọa đàm khoa học đã đạt được thành công đáng kể. Nội dung của các hội thảo, hội nghị đã nhận được sự quan tâm của các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các nhà quản lý, viên chức, giảng viên Nhà trường. Công tác tư vấn xây dựng và triển khai các Dự án, Đề án được chủ động thực hiện.

Đã điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường. Nhà trường đã triển khai điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý khoa học của trường phù hợp với các quy định mới của Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục và Đào tạo.

Công tác tư vấn phát triển hoạt động đào tạo của Nhà trường trong chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011-2020 được coi trọng. Nhà trường chú trọng đảm bảo chất lượng đối với các ngành đang đào tạo, đồng thời có định hướng phát triển và chuẩn bị các nguồn lực hướng tới đào tạo các ngành mới ở trình độ đại học và phát triển quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác tuyển sinh Năm 2016 được Nhà trường đặc biệt quan tâm và tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Công tác tư vấn về phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường bảo đảm về số lượng và chất lượng. Nhà trường nâng cao chất lượng giảng viên, vừa kết hợp tuyển dụng những người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ về Trường, vừa đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên hiện có.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo còn có những hạn chế nhất định. Việc tư vấn về định hướng hoạt động khoa học, công nghệ của Trường chưa thật sát sao, Nhà trường vẫn chưa xây dựng được định hướng chiến lược cho hoạt động khoa học công nghệ và hoạt động đào tạo của Trường. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường nói chung vẫn còn có hạn chế nhất định.

2. Trong 6 tháng cuối năm 2016 Nhà trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng các định hướng chiến lược khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực quản lí nhà nước của ngành Nội vụ.

Tiếp tục nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên và sinh viên; giáo trình, tập bài giảng và tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Nội vụ. Xúc tiến các đề án, dự án cấp Bộ, các đề tài, chương trình NCKH cấp Bộ, cấp Quốc gia.

Hoàn thiện, điều chỉnh Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với các văn bản quy định mới của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường hợp tác trao đổi nghiên cứu với các cơ quan, Viện, Trường và đơn vị đào tạo khác. Thúc đẩy các hoạt động liên kết với các trường đại học, Viện nghiên cứu trong cả nước, tăng cường tìm kiếm các dự án nghiên cứu trong nước và các dự án phi chính phủ. Có cơ chế, chính sách khen thưởng thúc đẩy viên chức giảng viên công bố các công trình trên các tạp chí khoa học trong nước và đặc biệt tạp chí quốc tế.

Tiếp tục nghiên cứu và tư vấn để có hướng đi mới trong công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy. Thực hiện công tác tuyển dụng giảng viên năm 2016 theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHNV về việc giao chỉ tiêu viên chức và số lượng người làm việc năm 2015, năm 2016. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ở ngoài nước, đặc biệt chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ.

Trong bối cảnh hiện nay, số lượng sinh viên tham dự thi tuyển, xét tuyển và trúng tuyển học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ngày càng tăng, cho thấy các ngành nghề đào tạo của Trường luôn được xã hội quan tâm và lựa chọn. Do vậy, những thách thức mang tầm chiến lược về chính sách đảm bảo chất lượng trong đào tạo đã đặt ra cho Nhà trường; vấn đề tìm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; chiến lược phát triển những ngành đào tạo mới sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường đã được các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lí quan tâm trao đổi sôi nổi, với nhiều ý kiến tâm đắc, sâu sắc.

Nội dung các tham luận tại Hội trường của các nhà quản lí, nhà khoa học đã tập trung vào những vấn đề quan trọng là: (1). Những vấn đề lý luận và pháp lý về phát triển ngành đào tạo ở trường đại học; (2). Đánh giá thực trạng, quy mô các ngành đang đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; (3). Phân tích xu hướng và nhu cầu về các ngành dự định tổ chức nghiên cứu và xin phép triển khai đào tạo ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; (4). Đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển các ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Các nhà khoa học đều thống nhất đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học và công tác nghiên cứu khao học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đồng thời, cũng khẳng định việc mở rộng đào tạo là cần thiết nhưng phải coi trọng chất lượng các ngành và các bậc đào tạo của nhà trường. Đây là yêu cầu quan trọng về việc đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước đáp ứng nhu cầu nhân lực của nước ta trong giai đoạn hiện nay; đồng thời khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trong cả nước.

Với tinh thần cầu thị, với mục đích hướng đến nghiên cứu cơ sở khoa học từ đó đề xuất mở những ngành đào tạo có tính chất đặc thù thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ và phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mình, PGS. TS. Triệu Việt Cường thay mặt ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học Nhà trường trân trọng cảm ơn tiếp thu ý kiến các chuyên gia để xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” trong thời gian tới, góp phần đưa Nhà trường đến sự phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Giám hiệu tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2016-2020 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị sơ kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; tọa đàm khoa học “Định hướng chiến lược phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” của trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã thành công tốt đẹp./.

image001

PGS, TS Triệu Văn Cường Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
phát biểu tại Hội nghị

image002

PGS, TS Triệu Văn Cường Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
và các nhà khoa học dự Hội thảo

 Lương Tâm Uyên – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.