Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 ngành Nội vụ

Ngày 12 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 ngành Nội vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chủ trì Hội nghị.

IMG_9981Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

BotruongỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lưu Nga)

IMG_9948

Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương; Lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đại diện cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và đại diện công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tại 63 điểm cầu ở các địa phương có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; Lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình khẳng định, năm 2015, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được giao khối lượng công việc nhiều, quá trình tham mưu tổ chức thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Với sự đoàn kết nhất trí của tập thể Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trong ngành Nội vụ cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Nội vụ, từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương đến Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các địa phương, về cơ bản hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã  hội của đất nước.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Chính vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận một cách có trách nhiệm, nghiêm túc và cầu thị để đề xuất các biện pháp, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2015, qua đó nhận biết một cách đúng đắn những khó khăn, thách thức trong năm 2016 để đề ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực tổ chức thực hiện thành công chương trình, kế hoạch công tác của Ngành năm 2016 của toàn ngành Nội vụ. Bộ trưởng yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung: (1) Đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. (2) Bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2016. (3) Công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành trên cả 03 lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng cơ quan, đơn vị trong ngành ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ThutrongTuan

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt
Kết quả công tác năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của ngành Nội vụ (Ảnh: Lưu Nga)
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của ngành Nội vụ (Báo cáo).

Theo Báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2015,  Bộ Nội vụ và các đơn vị trong toàn ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thành tốt, đạt được những kết quả và sản phẩm cụ thể, được đánh giá cao.

Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015 tiếp tục được tập trung. Việc tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, đi vào nền nếp, phát huy vai trò của Bộ, Sở, ngành.

Công tác cải cách hành chính trong năm 2015 và trong 5 năm qua ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm tính thống nhất về cơ cấu, về cấp phó, giữ ổn định, không làm tăng đầu mối tổ chức bộ máy. Việc phân cấp trung ương – địa phương tiếp tục được nghiên cứu, chú trọng và đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực quản lý. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh; công tác chia, tách, sáp nhập, điều chỉnh, giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính được các bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Cải cách chế độ công chức, công vụ bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng: Các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã hoàn thành 100% việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức bảo đảm khách quan, công bằng và chất lượng; chấn chỉnh công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đi vào thực chất; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển…

Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được bảo đảm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả; công tác đối ngoại tôn giáo đạt được những kết quả quan trọng, giúp ổn định tình hình tôn giáo trong nước. Công  tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ cơ bản đạt được kết quả tốt; công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lập hội của công dân theo Hiến pháp; tổ chức, bộ máy làm công tác thanh niên ngày càng được củng cố; công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân vận, dân chủ tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và kiến nghị của cử tri được nghiêm túc trả lời theo quy định.

IMG_9935Đoàn Thư ký Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả toàn diện của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015. Về cơ bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện đồng tình với Báo cáo được Bộ Nội vụ trình bày tại Hội nghị về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của ngành Nội vụ trong năm 2015.  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng thể chế, chính sách đã hoàn thành xuất sắc với nhiều Đề án, dự án, Luật Tổ chức chính phủ (sửa đổi), Luật Chính quyền địa phương… đảm bảo tiến độ và chất lượng cao, đặc biệt với vai trò cơ quan thường trực về cải cách hành chính của Chính phủ đã có chế độ công tác tốt, những đề xuất cần thiết  để đưa chủ trương, biện pháp giúp Trưởng ban chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần vào cải cách hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cần nghiêm túc, cầu thị nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế chỉ rõ nguyên nhân để khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần vào phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong năm 2016, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cần tập trung, đề cao triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đặc biệt thực hiện có hiệu quả những nội dung sau:

(1) Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công; phấn đấu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, cần tập trung xây dựng có chất lượng, bảo đảm tiến bộ các đề án được Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ. Trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện, sớm trình các đề án (Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định của CP) để triển khai Luật Tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương (Hai Luật này có hiệu lực từ 1/1/2016). Cần nghiên cứu, có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, chuyên gia của các cơ sở đào tạo của Bộ được tham gia xây dựng các Đề án trong chương trình công tác.

(2) Với nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ cần tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực trọng tâm; tích cực tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

(3) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước. Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào tháng 1/2016 và tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 5/2016, Bộ Nội vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, đánh giá, tổng kết hoạt động của hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương trong thời gian qua, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là tổ chức đánh giá cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ này và xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(4) Về công tác đối với chính quyền địa phương, Bộ cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp về địa giới còn tồn tại ở một số địa phương.

(5) Cần quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức. Cụ thể: Sớm phê duyệt các Đề án vị trí việc làm của các Bộ, ngành, địa phương. Đổi mới công tác quản lý biên chế; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cách đây 2 ngày (10/12/2015), Thủ tướng Chính phủ đã ký Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39. Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch này của Chính phủ. Đặc biệt, Bộ Nội vụ cần có hướng dẫn cụ thể và theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện. Trước mắt, Bộ Nội vụ sớm tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 39 và Kế hoạch của Chính phủ. Nghiên cứu đổi mới phương thức tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức. Khẩn trương hoàn thiện, trình Ban cán sự Đảng, Chính phủ Đề án về đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận 202 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ. Chú trọng công tác hậu kiểm. Phân cấp, phân quyền nhưng phải bảo đảm thực hiện tốt công tác hậu kiểm.

(6) Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng, Văn thư – Lưu trữ, quản lý công tác hội, công tác thanh niên. Tăng cường chất lượng và phát huy tốt hơn vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ trong công tác đào tạo sinh viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công tác nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng các Đề án quan trọng mà Bộ Nội vụ được giao chủ trì chuẩn bị.

(7) Về công tác nội bộ, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường đoàn kết nội bộ; đề cao kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức. Coi đây là những nội dung công tác trọng tâm, góp phần xây dựng Bộ, ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm thực hiện của đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung một số vấn đề như: Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành Nội vụ trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Bộ trưởng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và sớm cụ thể hóa thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng đề nghị:

Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách để triển khai quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan,  tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng có chất lượng, bảo đảm tiến độ các văn bản, đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời nghiêm túc triển khai các đề án đã được thông qua.

Tiếp tục triển khai và tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức góp phần xây dựng nền công vụ thực sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong công tác tuyển dụng; triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm sát thực, khách quan, minh bạch, đề cao, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; xây dựng hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công để thông qua Trung ương vào thời điểm thích hợp.

Bộ Nội vụ, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ các địa phương tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với tập trung triển khai đồng bộ các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Các cơ quan, đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo các cấp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt về công tác cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại theo hướng tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức khi đến giải quyết công việc tại cơ quan hành chính; gắn việc xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính với Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng, Văn thư – Lưu trữ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội,

Một số nhiệm vụ khác: Về tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ: Hoàn thiện trình Quốc hội khoá XIV ban hành Luật về Hội, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành hành Luật về Hội. Trước mắt, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Công tác QLNN về thanh niên: Hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, cụ thể là việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên (sau khi được ban hành); triển khai tốt các đề án, chính sách, chương trình, dự án về thanh niên và công tác thanh niên được giao. Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân vận, dân chủ: Triển khai nội dung Đề án thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định các biện pháp bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020 sau khi được phê duyệt; nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thanh tra, kiểm tra: Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được lãnh đạo Bộ giao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính và sự nghiệp.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu đã giúp cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Bộ trưởng yêu cầu Đoàn Thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ những ý kiến và góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị để tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo  trình Lãnh đạo Bộ Nội vụ ký ban hành để các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Nội vụ triển khai thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

IMG_9819
Toàn cảnh Hội nghị

 Tin, ảnh: Hà Nguyên, Nguyễn Hương

(nguồn http://moha.gov.vn/)

Comments are closed.