Hội thảo khoa học: “Đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức – thực trạng và giải pháp”

(napa.vn) – Sáng ngày 28/11/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức – thực trạng và giải pháp”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án cấp Bộ, mã số DA.02/23.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện và TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đồng chủ trì Hội thảo.

1

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện và TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự Hội thảo, về phía khách mời có: TS. Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; bà Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện.

2

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức là một yêu cầu tất yếu của công cuộc đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đối với đội ngũ công chức, viên chức ngày càng cao. Để đáp ứng được những yêu cầu này, cần có sự đa dạng hóa về nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đa dạng của công chức, viên chức, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Hội thảo mong nhận được các ý kiến trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung:

(1) Vai trò và tác động của đa dạng hóa nguồn lực đến cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức;

(2) Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức;

(3) Kinh nghiệm đa dạng hóa nguồn lực trong cung ứng dịch vụ công nói chung và các hình thức đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức nói riêng cùa các quốc gia trên thế giới;

(4) Giải pháp nâng cao hiệu quả đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức.

3

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trình bày tham luận.

Tại Hội thảo, TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trình bày tham luận “Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ về bồi dưỡng ở Việt Nam”. Theo TS. Bùi Huy Tùng, hoạt động đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ về bồi dưỡng cần được xem xét theo các khía cạnh sau: đa dạng hóa các chương trình bồi dưỡng; đa dạng hóa về phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng; đa dạng hóa về nghiên cứu khoa học; đa dạng hóa về giảng viên nhằm giúp mở rộng lựa chọn giảng viên phù hợp với từng đối tượng người học; đa dạng hóa về cơ sở vật chất cho các đối tượng người học; đa dạng hóa nguồn cung ứng dịch vụ về bồi dưỡng; đa dạng hóa việc áp dụng công nghệ giảng dạy của quốc tế, đồng thời kết hợp áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các bước trong quá trình quản lý, giảng dạy và chuyển đổi mô hình bồi dưỡng nhằm tạo thêm nhiều giá trị mới, phục vụ người học tốt hơn.

TS. Bùi Huy Tùng đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung ứng dịch vụ về bồi dưỡng trong thời gian tới, gồm:

Một là, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về tư duy, nhận thức, quyết tâm, trách nhiệm và động lực đổi mới, sáng tạo.

Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo hướng cung cấp kiến thức phục vụ hội nhập, căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của từng vị trí công tác, từng khu vực.

Ba là, tăng cường sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau phù hợp với nội dung bài giảng, đối tượng người học, mục tiêu giảng dạy, tạo hứng thú, sự chủ động, tích cực học tập cho người học.

Bốn là, đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng trên cơ sở ứng dụng công nghệ số; triển khai các mô hình bồi dưỡng mới dựa trên các nền tảng số; đổi mới từ cách thức tổ chức đến việc đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác bồi dưỡng.

Năm là, tăng cường nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên nghiên cứu khoa học thông qua hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, thời gian; học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến.

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bồi dưỡng, tiếp thu kịp thời kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng tiên tiến của các nước trên thế giới.

Bảy là, tăng cường hiện đại hóa, mở rộng cung cấp các loại cơ sở vật chất khác nhau phù hợp với nhu cầu, trình độ và đặc điểm của từng khóa, lớp, loại hình giảng dạy và học tập cùng đối tượng người học, từ đó nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

Tám là, khuyến khích các cơ sở bồi dưỡng có uy tín trong và ngoài nước, trong và ngoài công lập cùng các chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân có kinh nghiệm, năng lực tham gia cung ứng một số dịch vụ về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, theo yêu cầu vị trí việc làm, phục vụ hội nhập quốc tế;

Chín là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, từng bước mở rộng quy mô, phạm vi cung ứng dịch vụ về bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận “Đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức ở Việt Nam”. Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, việc nâng cao hiệu quả của xã hội hóa dịch vụ công, trong đó đặc biệt là dịch vụ công về bồi dưỡng công chức, viên chức là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó nhấn mạnh đến việc đa dạng hóa nguồn lực cung ứng, không chỉ trong khu vực công mà còn bao gồm cả khu vực tư, nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng công chức, viên chức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ hoàn thiện thể chế, chính sách đến nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn để thu hút mọi nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công ở Việt Nam trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà đề xuất các giải pháp: (1) có cái nhìn đúng về bản chất và mục tiêu xã hội hóa góp phần đa dạng hóa các nguồn lực cung ứng dịch bồi dưỡng công chức, viên chức, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; (2) cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nguồn lực góp phần đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức, tăng cường, mở rộng chuyển giao việc cung ứng dịch vụ này cho khu vực tư; (3) cần rà soát, kiểm tra việc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt chú ý đến quy hoạch phát triển các dịch vụ ngoài công lập nhằm đáp ứng quy mô định hướng phát triển, phù hợp với yêu cầu của xã hội; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư của nước ngoài; (4) đẩy mạnh truyền thông, thông tin liên tục trong xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có các nội dung xã hội hoá, đa dạng hóa các nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức một cách thường xuyên, sinh động, đa dạng và hiệu quả; (5) cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức hợp lý, quan trọng là phải ban hành được các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ; (6) tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, trong đó có bồi dưỡng công chức, viên chức; có chính sách động viên, thu hút đội ngũ trí thức Việt kiều về nước tham gia giảng dạy, bồi dưỡng tại các cơ sở bồi dưỡng công chức, viên chức ở Việt Nam.

5

TS. Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trình bày tham luận.

Với tham luận “Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức”, TS. Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ chia sẻ về việc tổ chức lại hệ thống các cơ sở bồi dưỡng công chức, viên chức hiện nay đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Vân, so với hầu hết các nước, việc bồi dưỡng công chức, viên chức ở Việt Nam đang được tổ chức thực hiện trong một phạm vi khép kín, với hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt, nhân lực chuyên biệt… và hệ thống chính sách khác biệt. Việc tổ chức cung ứng “dịch vụ bồi dưỡng” ở Việt nam về cơ bản được “hành chính hóa”, tổ chức theo đơn vị hành chỉnh và theo thẩm quyền của bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành và quản lý ngành, 65 lĩnh vực dẫn đến hệ thống tổ chức bộ máy cồng kềnh, không phù hợp và hoạt động kém hiệu quả. Việc hình thành đội ngũ giảng viên cơ hữu trong hệ thống cơ sở bồi dưỡng này nhìn chung chưa thực sự phù hợp với mục đích bồi dưỡng công chức, viên chức và hệ quả tất yếu là chất lượng bồi dưỡng không thể đáp ứng được yêu cầu. Việc tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức theo hệ thống tổ chức riêng, đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương cấp tỉnh, huyện đã dẫn đến hiện tượng lãng phí nguồn lực, trong đó có lãng phí về cơ sở vật chất.

TS. Nguyễn Ngọc Vân đề xuất 03 giải pháp giải quyết các vấn đề trên, gồm: (1) Giải pháp về nhận thức và quyết tâm chính trị; (2) Nghiên cứu một cách thật căn cơ cơ sở khoa học, thận trọng từng bước theo lộ trình tổ chức lại hệ thống cơ sở bồi dưỡng; (3) Thu hút và khuyến khích các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu có đủ năng lực tham gia bồi dưỡng công chức, viên chức.

6

TS. Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trình bày tham luận.

Trình bày tham luận “Nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức và yêu cầu, điều kiện đối với đa dạng hoá”, TS. Tạ Ngọc Hải cho rằng, nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức bao gồm các yếu tố sau đây: (1) đội ngũ giảng viên; (2) tổ chức bộ máy và nhân lực quản lý công tác bồi dưỡng công chức, viên chức; (3) chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng; (4) cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập; (5) tài chính đảm bảo cho các khoá bồi dưỡng công chức, viên chức.

Theo TS. Tạ Ngọc Hải, tự chủ là điều kiện quan trọng để đa dạng hoá nguồn lực đối với đơn vị cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức. Trong đó bao gồm: tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy, tự chủ về nhân sự, về tài chính. Từ đó, yêu cầu đối với việc đa dạng hoá nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức thể hiện trên một số khía cạnh như: (1) mức độ tự chủ của cơ sở cung ứng dịnh vụ vụ bồi dưỡng; (2) xác định đúng, đủ các yếu tố của nguồn lực để thực hiện đa dạng hoá; (3) xác định nội dung cùng các biện pháp đa dạng hoá phù hợp với các yếu tố nguồn lực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung ứng dịnh vụ bồi dưỡng; (4) vai trò, trách nhiệm của nhà nước trong việc tạo lập môi trường pháp lý ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch thực hiện chính sách đa dạng hoá nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức.

Tại điểm cầu trực tuyến, bà Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang chia sẻ nội dung “Thực trạng thể chế về cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra”.

Bà Đỗ Thu Hương cho biết, hiện nay, nước ta đã cơ bản thiết lập được khuôn khổ pháp lý về cung ứng dịch vụ công nói chung và thể chế về cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức nói riêng. Các văn bản luật chuyên ngành, các nghị định của Chính phủ và các thông tư, quyết định của các bộ, ngành đã cụ thể hóa chủ trương quản lý và cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức, làm căn cứ và nền tảng cho việc huy động các nguồn lực trong xã hội phát triển các dịch vụ liên quan đến giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Các quy định hiện hành không chỉ cho phép mà còn có cơ chế, biện pháp khuyến khích cụ thể đối với các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức. Nhà nước đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động quản lý, tạo động lực sản xuất, cung ứng cũng như đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức. Những kết quả đạt được trong việc xây dựng thể chế về dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức đã góp phần quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức. Tuy nhiên, hệ thống thể chế, chính sách quy định về phân cấp, trao quyền, quản lý và kiểm tra, giám sát trong tổ chức cũng như hoạt động cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức còn chưa rõ ràng, hoàn thiện; các thiết chế phụ trợ bảo đảm cho sự vận hành của thị trường cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức chưa hoàn chỉnh; việc xây dựng các chiến lược, kế 89 hoạch, chương trình cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức còn nhiều bất cập, mạng lưới cơ sở cung ứng dịch vụ chưa bảo đảm tính hài hòa, cân đối.

Theo bà Đỗ Thu Hương, để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức ở nước ta trong thời gian tới, cần quan tâm tới một số vấn đề: (1) đổi mới nhận thức, tư duy về vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý, cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay; (2) tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý, cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức; (3) cần nhìn nhận đúng vai trò của các thành phần kinh tế, chú trọng xây dựng thể chế, cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức; (4) xây dựng cơ chế để người thụ hưởng dịch vụ được chủ động lựa chọn cơ sở dịch vụ, không phân biệt công lập hay ngoài công lập; (5) chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức.

8

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận.

Trình bày tham luận với nội dung “Một vài vấn đề về phân cấp bồi dưỡng công chức, viên chức ở Việt Nam”, TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ 2 nội dung: (1) về phân cấp quản lý chương trình và thực hiện tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức; (2) một số vấn đề đặt ra trong quá trình phân cấp thực hiện tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức.

Theo TS. Trương Cộng Hòa, để thúc đẩy được phân cấp và thực hiện tốt được phân cấp trong hoạt động bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cần nhất là phả bỏ tư duy bao cấp còn tồn tại phổ biến tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công lập, thực sự coi trọng vai trò của thị trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực xã hội trong hoạt động bồi dưỡng công chức, viên chức; tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức, nhân sự và tài chính hướng tới công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài công lập tham gia hoạt động bồi dưỡng công chức, viên chức, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Hội thảo cũng được lắng nghe ý kiến chia sẻ của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học về đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức. Các ý kiến tập trung vào các nội dung, như: đa dạng hóa cơ sở bồi dưỡng, đa dạng hóa các nguồn lực của các cơ sở thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai đa dạng hóa nguồn lực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng…

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận và bài viết tham gia Hội thảo của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Những kiến thức quý báu này sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả đa dạng hóa nguồn lực cung ứng dịch vụ bồi dưỡng công chức, viên chức hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại.

quang canh

Quang cảnh Hội thảo.

Như Ngọc

Comments are closed.