Hội thảo khoa học: “Mô hình và tổ chức hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

(napa.vn) – Chiều ngày 19/10/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Mô hình và tổ chức hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo hình thức trực tuyến.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

20211019_201912

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm năm 2021: “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tần nhìn đến 2045” nhằm nhìn nhận, đánh giá về những điểm được và những điểm cần hoàn thiện trong mô hình tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước và trên thế giới, đề xuất những định hướng đổi mới về mô hình tổ chức và hoạt động để Học viện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Để Hội thảo diễn ra thành công, TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị các nhà khoa học tham dự tập trung thảo luận các vấn đề:

  1. Những bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Học viện trong những năm qua;
  2. Mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế, có giá trị tham khảo trong tổ chức và hoạt động của Học viện;
  3. Mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện nhằm thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm;
  4. Một số vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

IMG_8161

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội thảo.

Trong giai đoạn thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính Phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện để mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện đang có nhiều sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho rằng, đây là cơ hội để Học viện phát triển, lớn mạnh, phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, sự thay đổi về cơ cấu tổ chức phải bám sát và kế thừa những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đó, đồng thời, mô hình tổ chức mới phải đáp ứng được 4 trụ cột cơ bản, gồm: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cung cấp dịch vụ công. Thông qua đó, TS. Đặng Xuân Hoan đã đề xuất những định hướng nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện trong thời gian tới về các nội dung: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ và tổ chức bộ máy; xây dựng cơ sở vật chất; quản trị nội bộ và kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn tâm huyết và trách nhiệm.

IMG_8177

TS. Trần Thị Hải Yến phát biểu tại Hội thảo.

Đại diện Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở, TS. Trần Thị Hải Yến đã trình bày một số yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức. TS. Trần Thị Hải Yến cho rằng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là bộ phận quan trọng trong nền hành chính nhà nước, có ý nghĩa quyết định đến thành công của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Do vậy, để đội ngũ này phát triển, hoạt động đạt hiệu quả, hiệu lực cần đáp ứng một số yêu cầu, gồm: yêu cầu vị trí, vai trò của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Tham luận tại Hội thảo với nội dung “Mô hình tổ chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức trên thế giới và giá trị tham khảo trong đổi mới mô hình tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia”, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế đã lựa chọn phân tích mô hình công vụ khác nhau của 7 quốc gia, gồm: Niu-di-lân, Pháp, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Xinh-ga-po, Cộng hoà Liên Bang Nga và Trung Quốc. Các quốc gia này đại diện cho các mô hình công vụ khác nhau; thể chế chính trị khác nhau và đại diện cho các châu lục khác nhau. Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia này giúp đưa ra cái nhìn tổng thể về mô hình tổ chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở đó rút ra một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

IMG_8186

TS. Nguyễn Minh Sản phát biểu tại Hội thảo.

Với tham luận “Nghiên cứu đề xuất các phương án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia”, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong giai đoạn thực hiện sáp nhập, TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã đề xuất phương án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính là: bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các chức vụ lãnh đạo, quản lý cho cả hệ thống chính trị; đào tạo nguồn nhân lực các ngành, các chuyên ngành có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước, khoa học chính sách và tổ chức bộ máy của Nhà nước.

IMG_8194

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính tham luận tại Hội thảo với nội dung “Các mô hình tổ chức hệ thống đào tạo, bồi dưỡng công chức ở các nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Học viện Hành chính Quốc gia”. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân cho rằng, xây dựng hệ thống tổ chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức là vấn đề then chốt trong bối cảnh cải cách toàn diện nền hành chính nhà nước. Tham luận tập trung nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống đào tạo, bồi dưỡng công chức ở các nước trên thế giới, gồm: mô hình Ănglo – Xắcxông; mô hình của Pháp; mô hình Bắc mỹ, châu Úc; mô hình ở các nước xã hội chủ nghĩa trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, từ đó rút ra một số giá trị tham khảo đối với Học viện trong giai đoạn hiện nay.

Ng Van Thanh

ThS. Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại Hội thảo.

Nhằm “Phát triển đội ngũ viên chức, người lao động treer tại Phân viện thành phố Hồ Chsi Minh phục vụ mực tiêu phát triển trong giai đoạn mới”, tiếp cận từ vai trò lực lượng nòng cốt của đội ngũ nhân sự trẻ trong hoạt động của tổ chức, ThS. Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ trong mỗi tổ chức cần được quan tâm và thực hiện theo một chiến lược nhất định. Trên cơ sở thực trạng đội ngũ viên chức, lao động trẻ tại Phân viện thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, ThS. Nguyễn Văn Thanh đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ viên chức, lao động trẻ tại Phân viện, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bền vững của Học viện trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã có những trao đổi liên quan đến việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện trong giai đoạn tiếp theo. ThS. Lê Văn Khải, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đề xuất các vấn đề việc việc vận dụng tốt nguồn nhân lực sẵn có để nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện góp ý về quy chế mở trong các văn bản pháp luật quy định về cơ cấu tổ chức.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã có những ý kiến, những góp ý rất có giá trị khoa học, cả về lý luận cũng như thực tiễn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm về mô hình tổ chức và hoạt động của Học viện trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các ý kiến đóng góp sẽ là căn cứ để Ban Chủ nhiệm và các thành viên hoàn thiện đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm năm 2021, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển của Học viện trong tương lai./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Le Van Khai

ThS. Lê Văn Khải phát biểu tại Hội thảo.

IMG_8147

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại Hội thảo.

IMG_8184

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.