Hướng dẫn đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2017

Công văn 1191/HD-HCQG Hướng dẫn đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2017

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Luật cán bộ, công chức năm 2008

Luật số 58/2010/QH12 Luật Viên chức

Quyết định số 1822/QĐ-BNV Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại đối với tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức , người lao động của Bộ Nội vụ

Quyết định số 2368/QĐ-HCQG V/v ban hành Quy định về định mức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên

Công văn số 5348/BNV-TCCB V/v triển khai công tác, đánh giá, phân loại năm 2017

Các mẫu biểu liên quan:

Mau 07+ Mau 08+Mau 09 (Mẫu 7 có cập nhật mới)

Mẫu số 01 (Phiếu công chức)

Mẫu số 02 (Phiếu viên chức)

Mẫu số 03 (Phiếu NLĐ)

Mẫu số 04 (Bản kê NCKH)

Mẫu số 05 (Biên bản họp đơn vị)

Mẫu số 06 (Thống kê ĐA, ĐT, SK)

 

 

 

Comments are closed.