Hướng dẫn số 961/HD-HCQG ngày 18/8/2022 về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022″ và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022

Huong dan so 961-HCQG-page-001

Huong dan so 961-HCQG-page-002

Huong dan so 961-HCQG-page-003

Huong dan so 961-HCQG-page-004

Huong dan so 961-HCQG-page-005

Huong dan so 961-HCQG-page-006

Danh mục văn bản đính kèm:

1. Công văn của Bộ Nội vụ: Cong van 3928-BNV-VP của BNV

2. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cong van so 3816 cua Bo GDĐT

3. Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://drive.google.com/file/d/1EhnjpeolNK1Jndv7TCYLHpWm_2KjlI0X/view?usp=sharing

4. Mẫu tóm tắt thành tích: Mẫu 1 – tóm tắt thành tích kèm theo QC bình chọn Nhà giáo tiêu biểu      Mẫu 2 – tóm tắt thành tích kèm theo CV 3816-BGDĐT-TGĐKT

Comments are closed.