Hướng dẫn về việc tổng kết phong trào thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2015

Văn bản quy phạm pháp luật:

Luật 39-2013 SĐBS Luật TĐKT

NĐ 42_2010_CP bỏ những điều hết hiệu lực

NĐ 65_2014_ND-CP_238029 HD Luật TĐKT năm 2013

TT 07-2014-BNV huong dan NĐ 42, 39, 65

Văn bản Hợp nhất Luật Thi đua 2013

Các mẫu biểu kèm theo:

Mẫu số 01 của NĐ39 – BC thành tích tập thể cho danh hiệu TTLĐXS trở lên

Mẫu số 1 – BC tổng kết công tác TĐKT

Mẫu số 02 của NĐ 39 – BC thành tích cá nhân cho danh hiệu CSTĐCS trở lên

Mẫu số 2 – BB họp bình xét các danh hiệu thi đua

Mẫu số 3 – BB kiểm phiếu

Mẫu số 4.1 + 4.2 – Bảng Tổng hợp thành tích + Thống kê

Mẫu số 5 – BC thanh tich cá nhân LĐTT

Mẫu số 6 – Báo cáo thành tích cho tập thể LĐTT

 

img753 img754 img755 img756 img757 img758 img759 img760

 

Comments are closed.