Kế hoạch số 23/CĐHCQG-KH ngày 20/4/2017 của Công đoàn Học viện về Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp; tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện HCQG nhiệm kỳ 2017-2022

Kế hoạch số 23/CĐHCQG-KH ngày 20/4/2017 của Công đoàn Học viện về Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp; tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện HCQG nhiệm kỳ 2017-2022

 

Các mẫu biểu đi kèm:

Hướng dẫn số 47/CĐVC ngày 01/3/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về công tác nhân sự

Hướng dẫn số 67/CĐVC ngày 21/3/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo

Comments are closed.