Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ

(napa.vn) – Trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, sự chung tay hành động của toàn thể công chức, viên chức Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngày 25/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 3079/BC-BNV kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Báo cáo đã nêu lên kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ trên các mặt:

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Thực hiện vai trò cơ quan thường trực của Chính phủ về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đã trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo (Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2021); Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo (Quyết định số 46/QĐ-BCĐCCHC ngày 16/4/2021). Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 vào ngày 18/3/2021; hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030, trình Chính phủ ban hành (Báo cáo số 128/BC-CP ngày 19/4/2021). Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Ngày 08/6/2021, Bộ Nội vụ có Tờ trình số 2748/TTr-BNV trình Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai các hoạt động tiếp nhận hồ sơ nhân sự, thống kê, tổng hợp số liệu; hướng dẫn các tình huống phát sinh trong bầu cử; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại một số địa phương do Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử; xây dựng các báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn các địa phương tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát; cử báo cáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ với các địa phương; đôn đốc, cập nhật, thống kê số liệu cử tri đi bỏ phiếu và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử và tổng hợp kết quả sơ bộ cuộc bầu cử.

Bộ Nội vụ xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ năm 2020.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành, phê duyệt Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Báo cáo PAR INDEX 2020). Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan, triển khai, hoàn thành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 và đã phê duyệt Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (Báo cáo SIPAS 2020). Ngày 24/6/2021, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện tự chấm điểm; thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ Thẩm định giúp việc Hội đồng thẩm định (Hội đồng thẩm định), tiến hành hoạt động thẩm định, họp Hội đồng thẩm định, hoàn thiện báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, trình Hội đồng thẩm định. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động nhằm triển khai công tác tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ, như: ban hành văn bản phân công triển khai tự chấm điểm cho các đơn vị trong Bộ, xác định thời gian, trách nhiệm triển khai cụ thể, tiến hành cập nhật tài liệu kiểm chứng lên phần mềm chấm điểm bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định,…

Tiếp tục đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đã phê duyệt và triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030”; ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2021, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hình thức học trực tuyến, tổ chức triển khai các lớp học trực tuyến cho công chức thực hiện cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ thường xuyên đăng tải tin, bài, ảnh về hoạt động cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người dân và xã hội về cải cách hành chính nhà nước.

Cải cách thể chế 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư, gồm: Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Bộ Nội vụ đã kiểm tra theo thẩm quyền 320 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (20 văn bản) và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (19 văn bản) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Cải cách thủ tục hành chính 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 02/QĐ-BNV ngày 04/01/2021); Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ (Quyết định số 545/QĐ-BNV ngày 23/4/2020). Theo đó, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai việc công bố, niêm yết, công khai TTHC, đăng tải đầy đủ nội dung trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Một cửa của Bộ.

Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trong giải quyết TTHC được chú trọng thực hiện nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức; đồng thời, phân công công chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Nội vụ tiếp nhận và trả lời 193 ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận Một cửa của Bộ đã tiếp nhận 182 hồ sơ, trong đó 96 hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện, 82 hồ sơ nhận trực tiếp, 04 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên cơ sở triển khai có hiệu quả Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 28/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Để bảo đảm việc vận hành ổn định, hiệu quả của Bộ phận Một cửa, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng dịch vụ tiến hành hoàn thiện phần mềm Một cửa điện tử, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ; dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án tại phiên họp ngày 15/6/2021. Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ (tại phiên họp ngày 15/6/2021 của Ban Cán sự đảng Chính phủ), Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã hoàn thiện các dự thảo, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ về Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn và tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất (Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ), Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và những nhiệm vụ mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp các tổ chức trực thuộc Bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-BNV ngày 26/5/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ” và Quyết định số 734/QĐ-BNV ngày 12/6/2021 về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án.

Bộ Nội vụ đã thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Cải cách chế độ công vụ, công chức 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức về địa phương công tác của Bộ Nội vụ giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 624/QĐ-BNV ngày 19/5/2021); thành lập Ban soạn thảo Đề án “Đổi mới công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ” (Quyết định số 549/QĐ-BNV ngày 23/4/2021); thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong ngành Nội vụ (Quyết định số 489/QĐ-BNV ngày 07/4/2021); ban hành Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ (Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 24/5/2021).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác kiện toàn nhân sự và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đối với 05 trường hợp; tiếp nhận biệt phái và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 01 trường hợp; bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đối với 07 trường hợp; thực hiện tuyển dụng 05 công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Ban hành các quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020; tiến hành bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với 32 công chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính đối với 41 viên chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên chính đối với 95 viên chức.

Về thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã cử 12 công chức và 06 viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; 04 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; 05 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 11 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 35 công chức và 24 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính và Thanh tra viên; cử 01 công chức và 07 viên chức tham dự khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh dành cho đối tượng 2, đối tượng 3; cử 32 công chức, viên chức tham gia xét tuyển khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả cho 65 công chức, viên chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Cải cách tài chính công 

Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành chặt chẽ ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; triển khai nhanh, quyết liệt công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm. Đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch giải ngân kinh phí, đặc biệt chú trọng thẩm định dự toán và phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và tuyên truyền cải cách hành chính theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-BNV, ngày 07/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 41/QĐ-BNV, ngày 18/01/2021 phê duyệt Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2021; Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 09/02/2021 về Kế hoạch kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Nội vụ năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đã ban hành các quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; phê duyệt phương án tự chủ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

Nhiều nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đã được Bộ Nội vụ triển khai, cụ thể hoá thành các kế hoạch để tổ chức thực hiện, như: Quyết định số 151/QĐ-BNV, ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 551/QĐBNV, ngày 23/4/2021 ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 661/QĐ-BNV, ngày 26/5/2021 ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 634/QĐ-BNV ngày 22/5/2021 ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đang tập trung hoàn thiện phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh triển khai chứng thư số của Bộ Nội vụ. Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 tiếp tục được đẩy mạnh triển khai áp dụng vào hoạt động quản lý của Bộ Nội vụ, thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã thực hiện rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp 11 quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cấp 30 quy trình ISO nội bộ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 và áp dụng ISO điện tử vào các quy trình xử lý công việc (Quyết định số 94/QĐ-BNV ngày 03/2/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021).

Bộ Nội vụ xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng PAR INDEX các bộ năm 2019.

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ (năm 2019, PAR INDEX của Bộ Nội vụ xếp thứ 08/17 bộ, cơ quan ngang bộ (đạt 84,61 điểm); năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ tăng hai bậc, xếp thứ 06/17 bộ, cơ quan ngang bộ (đạt 86,36 điểm).

Hai là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2030.

Ba là, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 – 2030. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao, không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Năm là, tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC.

Sáu là, tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Bảy là, đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Tám là, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″. Triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Chín là, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia; thực hiện thẻ công chức điện tử của Bộ.

Như Ngọc

Comments are closed.