Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 27/2020 (lớp A +B) tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Ngày 16/8/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 27/2020 (lớp A +B) tổ chức tại Học viện. Dự Lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện. Đặc biệt có 82 công chức, viên chức từ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương có mặt trong Lễ khai giảng ngày hôm nay.

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng khóa  học

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng khóa học

Trong khoảng một tháng, các học viên sẽ được học và nghiên cứu 15 chuyên đề, hai bài kiểm tra và một chuyến đi thực tế tại địa phương. Các chuyên đề về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; dân chủ, pháp quyền, minh bạch trong hoạt động công vụ; các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo quản lý cấp vụ; quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; xây dựng nền hành chính số.

Ngoài ra, các học viên sẽ được nghiên cứu một số kỹ năng: kỹ năng tư duy chiến lược; kỹ năng quản lý nội bộ đơn vị; kỹ năng tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực; kỹ năng quản lý theo kết quả; kỹ năng tham mưu hoạch định và đánh giá chính sách công; kỹ năng phối hợp, thuyết phục và kỹ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động ngành, lĩnh vực được phân công.

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện cho biết đây là chương trình đào tạo mới nhất được chỉnh sửa liên quan đến chức trách nhiệm vụ của cán bộ cấp vụ, có vai trò quan trọng trong việc tham mưu về chính sách, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước, những vấn đề liên quan đến chức trách nhiệm vụ quyến hạn được giao.

Với mục tiêu nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, các đồng chí học viên phải có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình. Đặc biệt cần tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn, tiếp thu được đầy đủ lượng kiến thức trong trong khóa học để thực hiện các nhiệm vụ công tác trước mắt và lâu dài sau khi trở về đơn vị.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đọc các Quyết định mở lớp tai Lễ khai giảng

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đọc các Quyết định về việc tổ chức lớp tai Lễ khai giảng

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.