Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.
Ảnh minh họa

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo cũng đề xuất cụ thể mức thu phí. Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự: Đối với trường hợp cấp mới, cấp lại do hết hạn Giấy phép là 5.000.000 đồng/lần thẩm định; trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép do thay đổi, bổ sung danh mục đã được cấp phép là 2.000.000 đồng/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự: 1.200.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự: 1.200.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

Về tổ chức thu phí, Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí mở tại kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.