Quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

(Chinhphu.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định đề án và quản lý hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, gồm: Xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản được xuất bản, phát hành trên các phương tiện điện tử (môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử).

Tác phẩm, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có nội dung về chính trị, ngoại giao, kinh tế, lịch sử, tôn giáo, địa lý, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật phát hành trên các phương tiện điện tử (môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử) nhằm mục đích kinh doanh, tuyên truyền, phổ biến đến nhiều người. Tác phẩm, tài liệu này được đăng phát trên báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và blog cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, Internet.

Dự thảo nêu rõ, trước khi đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân phải lập Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, trong đó mô tả chi tiết việc đáp ứng đủ các điều kiện: Về thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật quy định; có nhân lực kỹ thuật để điều hành và quản lý quá trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử đáp ứng yêu cầu.

Về trách nhiệm thẩm định đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, dự thảo quy định, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm tiếp nhận Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử (gọi tắt là Đề án) do nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi đến để tiến hành thẩm định.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được bản Đề án, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm chủ trì thẩm định nội dung Đề án và sao gửi các cơ quan, đơn vị quy định để phối hợp thẩm định.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của các cơ quan, đơn vị quy định, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm tổng hợp và có văn bản thẩm định gửi nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân nộp Đề án, trong đó nêu rõ việc chấp thuận hoặc lý do không chấp thuận nội dung Đề án.

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.