Quyết định số 1131/QĐ-HCQG ngày 08/4/2021 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021 (kinh phí thực hiện có nguồn thu xã hội hóa)

Quyết định: Xem tại đây

Danh mục: Xem tại đây

Comments are closed.