Quyết định số 1326/QĐ-HCQG ngày 04/5/2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia

Toàn văn Quyết định: QUYET DINH HDKHDT

Toàn văn Quy chế: QUY CHE TO CHUC HDKHDT

Comments are closed.