Quyết định số 1619/QĐ-HĐTDVC V/v tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia Kèm Thông báo số 805/TB-HĐTDVC Triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

scan0063
scan0064 scan0065 822d77483692cbcc9283< scan0067scan0068 scan0069 scan0070 scan0071 scan0072 scan0073 scan0074 scan0075 scan0076 scan0077 scan0078 scan0079 scan0080 scan0081 scan0082 scan0083 scan0084 scan0085 scan0086 scan0087 scan0088 scan0089 scan0090 scan0091 scan0092 scan0093 scan0094 scan0095 scan0096 scan0097 scan0098 scan0099 scan0100 scan0101 scan0102 scan0103 scan0104

Comments are closed.