Quyết định số 4044/QĐ-HĐTDVC ngày 06/12/2020 về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

Quyet dinh_001Quyet dinh_002

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

DS bo sung

Comments are closed.