Tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet

(napa.vn) – Ngày 28/7/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 101-CV/BCSĐ về việc tăng cường quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Công văn số 990-CV/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet trong Đảng bộ Bộ Nội vụ, nhất là đối với những cấp ủy đảng của các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ, của các đơn vị trực thuộc Bộ để nghiêm túc triển khai thực hiện.

2. Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng cùng cấp trong công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Công văn số 990-CV/BTGTW, gắn với việc thực hiện Công văn số 108-CV/BCSĐ ngày 18/6/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ về việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình phải đề cao trách nhiệm trong việc sử dụng trang thông tin điện tử (website), blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội (Facebook, Twitter, Youtube…), bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động trên Internet, mạng xã hội.

3. Các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ, của các đơn vị trực thuộc Bộ bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ để lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội. Tham mưu, đề xuất với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ để tăng cường đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, tác nghiệp cho các đơn vị thông tin, truyền thông gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới.

4. Trung tâm Thông tin tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc Công văn số 128-CV/BCSĐ ngày 11/10/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và Công văn số 55-CV/BCSĐ, ngày 17/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.

Như Ngọc

Comments are closed.