Tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ

(napa.vn) – Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 23/7/2021, Bộ Nội vụ đã có văn bản phân công các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP.

PTT TT Trương Hòa Bình thăm bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý ĐT sau ĐH của HV, ngày 25.4.2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý Đào tạo sau Đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 25/4/2019

Cụ thể:

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 

Tăng cường gửi, nhận và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm 100% hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) được xử lý trên môi trường điện tử.

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 3601/BNV-VP ngày 23/7/2021 của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để thực hiện.

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát việc cung cấp chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo yêu cầu tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (theo từng biểu mẫu, kỳ dữ liệu), thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu các chỉ tiêu.

Vụ Pháp chế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo Bộ rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những quy định thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Khẩn trương hoàn thành việc tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và nhập vào hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn; phối hợp với Văn phòng Bộ trao đổi, thống nhất kết quả thực hiện (trích xuất trên phần mềm) với Văn phòng Chính phủ, bảo đảm dữ liệu được cập nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Xây dựng phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn thư – lưu trữ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, gửi Văn phòng Bộ trước 30/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Hoàn thành trong năm 2021.

Trung tâm Thông tin

Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức – Viên chức và các đơn vị liên quan rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để tích hợp, cung cấp thủ tục thanh toán trực tuyến (nhiệm vụ đã được giao tại văn bản số 3252/BNV-VP ngày 06/7/2021).

Văn phòng Bộ

Chủ trì, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ theo yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Chủ trì, phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ phương án bảo đảm đạt tỉ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Xem toàn văn Nghị quyết số 75/NQ-CP

Như Ngọc

Comments are closed.